Algemene voorwaarden

Tafelmodel B2 in de praktijk

De Kleurenklok

Rubenslaan 15  
5151 SB DRUNEN  
Nederland  
info@kleurenklok.nl  
tel:+31 (0)6-24165353
Kamer van Koophandel nr. 17279073 ('s-Hertogenbosch)  
BTW nr NL001785882B35 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Kleurenklok , gevestigd te Drunen, zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing. Deze Voorwaarden zullen aan u op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie: http://www.kleurenklok.nl.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door De Kleurenklok worden afgeweken. 

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Kleurenklok worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Kleurenklok ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

1.5 Door het gebruik van de internetsite van De Kleurenklok en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 

1.6 Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van De Kleurenklok zijn vrijblijvend en De Kleurenklok behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Kleurenklok. De Kleurenklok is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Kleurenklok dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 De Kleurenklok kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had horen te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele rembourskosten of andere verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De Kleurenklok biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Deze zijn te verdelen in twee categorieën. U kunt uw bestelling vooruit betalen of contant betalen bij ophalen van het product.

3.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van De Kleurenklok.

Artikel 4. Levering

4.1 De uiterste leveringstermijn is 7 dagen na ontvangst van de betaling. Dit geldt voor artikelen die uit voorraad leverbaar zijn (zie bestelstatus webshop). In de praktijk verzenden we uw bestelling direct/binnen enkele werkdagen na ontvangst van uw betaling. Indien u uw zending later wil ontvangen i.v.m. een vakantieperiode, dan kunt u dit in het opmerkingenveld bij uw bestelling ingeven.

4.2 De levering van de producten geschiedt aan het door u in de bestelling vermelde adres. 

Artikel 5. Garantie

5.1 De Kleurenklok garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van technische gebreken.

5.2 De hierboven bedoelde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, behalve indien anders overeengekomen met de consument.

5.3 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van De Kleurenklok, consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen in de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan De Kleurenklok verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door De Kleurenklok geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 De Kleurenklok garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 8. Ontbinding, retournering, vervanging

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u De Kleurenklok daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan De Kleurenklok te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking geheel onbeschadigd zijn en in ongebruikte staat verkeren. Hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzending voor uw rekening komen.

8.3 De Kleurenklok zal binnen 14 dagen na ontvangstdatum van de retourzending het reeds betaalde bedrag terugstorten.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en De Kleurenklok, dan wel tussen De Kleurenklok en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en De Kleurenklok, is De Kleurenklok niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door De Kleurenklok.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1 De Kleurenklok zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling. De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen per e-mail worden opgevraagd en op uw verzoek worden aangepast dan wel verwijderd.

10.2 Uw gegevens kunnen alleen door De Kleurenklok worden gebruikt om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en producten of anderszins voor u relevante informatie. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien de door De Kleurenklok geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van De Kleurenklok jegens consument beperkt tot hetgeen in de artikelen 5 en 8 van deze voorwaarden is bepaald.

11.2 De Kleurenklok is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.

11.3 De Kleurenklok is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van De Kleurenklok. De Kleurenklok is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

11.4 Indien De Kleurenklok, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Kleurenklok in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Kleurenklok gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Kleurenklok kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij De Kleurenklok, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

13.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

13.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Kleurenklok, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 14. Overige bepalingen

14.1 Indien u aan De Kleurenklok schriftelijk opgave doet van een adres, is De Kleurenklok gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan De Kleurenklok schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

14.2 Wanneer door De Kleurenklok gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Kleurenklok deze Voorwaarden soepel toepast.

14.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Kleurenklok in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Kleurenklok vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

14.4 De Kleurenklok is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. De Kleurenklok onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van De Kleurenklok.